Miercurea-Ciuc, Harghita
Iancu de Hunedoara,Nr. 8

Informații de interes public

 

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII 544/2001

Informaţiile de interes public

       În conformitate cu art.2, lit.b) din Legea 544/2001 „ prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației”.

Informaţiile de interes public pot fi împărţite în informaţii „la cerere” şi informaţii „din oficiu”.

Informaţiile furnizate la cerere sunt acele informaţii pentru care furnizarea este posibilă numai în urma unei solicitări. Fiecare cetăţean poate solicita informaţii de interes public:

-    verbal, adresându-se birourilor de informare publică sau persoanelor responsabile de informare publică. În cazul în care este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc. Dacă nu este posibil acest lucru, va fi îndrumat să depună solicitare în scris.

-    în scris, cererile pot fi adresate pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei

de interes public;


c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public se completează conform modelului ataşat (model cerere tip). Răspunsul poate fi solicitat şi pe suport electronic (e-mail), dacă birourile de informare publică deţin mijloacele tehnice necesare.

Informaţiile de interes public din oficiu sunt acele informaţii pe care instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens. Conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, informaţiile din oficiu trebuie să fie disponibile la punctele de informare-documentare ale instituţiilor şi autorităţilor publice, în Monitorul Oficial sau în mijloacele de informare în masă, precum şi în publicaţiile proprii sau în pagina de internet.

Informaţiile care se furnizează din oficiu sunt :

-          actele normative în baza cărora autorităţile sau instituţiile publice respective funcţionează şi sunt organizate ;

-          modul în care sunt organizate instituţiile sau autorităţile, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe ;

-          numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice ;

-          coordonatele prin care poate fi contactată instituţia sau autoritatea ;

-          denumirea instituţiei, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet ;

-          sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al instituţiilor publice ;

-          programele şi strategiile adoptate de fiecare instituţie şi autoritate în parte ;

-          lista cu documentele considerate de interes public ;

-          lista categoriilor de documente produse şi/sau gestionate de instituţiile şi autorităţile respective, potrivit legii ;

-          modalităţile prin care pot fi contestate deciziile autorităţilor sau instituţiilor publice în cazul în care o persoană se consideră vătămată în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a avea acces la informaţiile de interes public.

Costul accesului la informaţiile publice

Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Cetăţenii care solicită informaţii de interes public nu trebuie să plătească pentru serviciile de căutare şi identificare a informaţiei solicitate, dar, în cazul în care solicită copii după documente oficiale, trebuie să suporte contravaloarea serviciilor de copiere.

Termene de răspuns

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a răspunde în scris la solicitare, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii.


În cazul în care durata necesară pentru identificarea informaţiei depăşeşte acest termen, solicitantul va primi răspunsul în cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii şi va fi înştiinţat despre acest fapt în cel mult 10 zile.

În cazul în care informaţia pe care o solicită este considerată a fi o informaţie exceptată de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrătoare va fi înştiinţat în scris despre acest fapt.

Cazul în care nu se răspunde sau răspunsul este nemulţumitor

În cazul în care un cetăţean consideră că i-a fost încălcat dreptul la liber acces la informaţiile de interes public, poate depune o reclamaţie (anexa 2). Aceasta trebuie făcută în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei.

Reclamaţia trebuie adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei căreia i-a fost adresată solicitarea, iar în urma unei anchete administrative, reclamantul va primi un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii, iar dacă reclamaţia se dovedeşte a fi întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

Dacă un cetăţean apreciază că i-a fost încălcat dreptul de liber acces la informaţiile de interes public, se poate adresa justiţiei, printr-o plângere făcută fie după trecerea timpului legal în care autoritatea publică sau instituţia publică are obligaţia să răspundă, fie după răspunsul autorităţii publice sau instituţiei publice la reclamaţia administrativă (dar în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială).

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

OLTUL"   AL JUDEŢULUI HARGHITA

Str. Iancu de Hunedoara nr.8. Miercurea-Ciuc

Tel. 0266371674; 0748102527; Fax 0266314353

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; www.isuharghita.ro

Miercurea-Ciuc, 01.09.2016

BULETIN INFORMATIV

cu datele şi informaţiile de interes public, conform prevederilor art. 5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public

A)  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice

-  O.G.R. nr.88/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată şi aprobată cu Legea nr. 363/2002 şi ulterior prin O.U.G. nr.25/2004, ce a fost aprobată prin Legea nr.329/2004;

-  O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005;

-  H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste; Hotărârea nr. 606 din 29 august 2016;

-  Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

-  Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă;

-  Ordinul M.A.I. nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

-  Ordinul M.A.I. nr. 370/2004 pentru aprobarea structurii - cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă.

B)  Structura organizatorică, Atribuţiile departamentelor, Programul de funcţionare, Programul
de audienţe

Structura organizatorică

În cadrul inspectoratului se constituie şi funcţionează ca structuri specializate:

 1. centrul operaţional, care îndeplineşte permanent, la nivelul zonei de competenţă, atribuţiile privind monitorizarea, evaluarea, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea şi coordonarea tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

    b) inspecţia de prevenire, care îndeplineşte, în zona de competenţă, atribuţiile pe linie de avizare/autorizare, informare publică preventivă, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă;

    c) structura de pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor, cu responsabilităţi în domeniul pregătirii personalului operativ propriu, precum şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;

    d) subunităţi de intervenţie organizate ca grupuri de prevenire şi intervenţie, detaşamente speciale, detaşamente, secţii, staţii, pichete de pompieri, de protecţie civilă şi mixte, având în componenţă un număr variabil de echipe şi echipaje specializate pe tipuri de intervenţii, precum şi alte structuri necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate;

    e) structuri de suport logistic;

    f) alte structuri funcţionale.

Atribuţiile structurilor funcţionale

Inspectoratul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
 2. elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;
 3. desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;

d)  participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în
domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele
deconcentrate/descentralizate;

 1. emite avize şi autorizaţii, în condiţiile legii;
 2. monitorizează şi evaluează tipurile de risc;

g)  participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă
voluntare şi private, precum şi a populaţiei;

h) organizează pregătirea personalului propriu, precum şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;

i) execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;

j) controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de urgenţă;

k) participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;


l) stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;

m) avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private;

n) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;

o) organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;

p) participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă;

q) participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza acordurilor la care statul român este parte;

r) participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;

s) stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;

t) controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;

u) constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;

v) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;

w) organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;

x) asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;

y) încheie, după terminarea operaţiunilor de intervenţie, documentele stabilite potrivit regulamentului;

y^1) desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei psihologice şi religioase;

z) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, inspectoratul colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu celelalte structuri deconcentrate ale Ministerului Afacerilor Interne, unităţi ale armatei, serviciile voluntare şi private, serviciile descentralizate, mass-media, precum şi cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul specific.


Centrul operaţional are următoarele atribuţii principale:

a) efectuează activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă din competenţă;

b)  monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele
comitetului pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter
preventiv ori de intervenţie, propunând, în condiţiile legii, instituirea stării de alertă;

 1. elaborează concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite;
 2.  face propuneri comitetului pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 3. urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 4. asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;

g)   centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin,
premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze;

h) asigură transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;

i) evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc;

j) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă;

k) desfăşoară activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale, al medicinii de urgenţă a dezastrelor, al asistenţei psihologice şi religioase;

l) îndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.

Program de funcţionare

Serviciile, Birourile şi Compartimentele din structura inspectoratului: luni – vineri, orele 08.00 -16.00

Structurile de intervenţie – permanent


Program de audienţe

(Î) Inspector şef – Colonel Cimpoeșu Stelian – Luni: 08.00 - 16.00;

(Î) Prim–adjunct al inspectorului şef – Colonel Dudu Ovidiu – Marți: 13.00 - 15.00;

(Î) Adjunct al inspectorului şef - Locotenent colonel Monoranu Radu - Luni: 13.00 - 15.00

C) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice (comanda inspectoratului) şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

(Î) Inspector şef: Colonel Cimpoeșu Stelian

(Î) Prim–adjunct al inspectorului şef: Colonel Dudu Ovidiu

(Î) Adjunct al inspectorului şef: Locotenent colonel Monoranu Radu

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice: Locotenent Alina-Maria Ciobotariu

D) Coordonatele de contact ale instituţiei publice

– Denumirea: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Oltul ” al judeţului Harghita

– Sediul: Miercurea-Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr.8

– Numerele de telefon: 0266/371674, 0266/371657

– Fax: 0266/314353

– Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

– Adresa paginii de Internet: www.isuharghita.ro

E) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Sursele financiare sunt alocate de la bugetul de stat.

Bugetul de cheltuieli pe anul 2016 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita

CLASIFICAŢIA BUGETARĂ TOTAL
2016
Titlul I "Cheltuieli de personal”

22.287.500

Titlul II "Bunuri si servicii"

1.087.200

116.133

Titlul VI Transfer între unităţi ale administraţiei 3.651
Titlul IX „Asistenţă socială” 116.133
Titlul XIII „Active nefinanciare” 20.000

F) Programele şi strategiile proprii

Organizarea şi funcţionarea inspectoratului se bazează pe principiile:

        legalităţii,

–  autonomiei,

        împărţirii administrativ teritoriale,

–  deconcentrării şi descentralizării responsabilităţii,

–  corelării cerinţelor şi resurselor,

–  cooperării şi solidarităţii în vederea:

 1. pregătirii preventive şi protecţiei prioritare a populaţiei;
 2. realizării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă;
 3. participării la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale,
  precum şi a mediului;
 4. desfăşurării pregătirii profesionale a personalului specializate şi serviciilor de
  urgenţă;
 5. şi executării intervenţiei pentru limitarea şi înlăturarea efectelor
  situaţiilor de urgenţă;
 6. constituirii rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale

G) Lista cuprinzând documentele de interes public:

 • Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ISU ”Oltul” al județului Harghita, precum şi a structurilor subordonate;
 • Structura  organizatorică,  atribuţiile  structurilor  inspectoratului,  programul  de  funcţionare  şi programul de audienţe al conducerii instituţiei publice;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea inspectoratului, precum şi al funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, mobil, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 • Veniturile salariale ale personalului instituţiei;
 • Situaţia plăţilor efectuate;
 • Programele si strategiile proprii;
 • Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de ISU ”Oltul” al județului Harghita;
 • Materiale de educaţie pe linia situaţiilor de urgenţă;
 • Date statistice cu privire la dinamica producerii situaţiilor de urgenţă în zona de competenţă;Lista verificatorilor de proiecte pentru cerinţa esenţială ,,securitate la incendiu” a construcţiilor;
  • Lista cu persoanele juridice/fizice din judeţul Harghita, atestate/autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • Lista experţilor tehnici atestaţi;
 • Documente referitoare la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Date statistice cu privire la activităţile de verificare şi monitorizare a îndeplinirii cerinţelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă la localităţi, instituţii şi agenţi economici care-şi desfăşoară activitatea în zona de competenţă;
 • Date statistice cu privire la organizarea, funcţionarea şi activitatea SVSU/SPSU;
 • Agenda activităţilor de informare preventivă derulate la nivel judeţean;
 • Situaţia centralizatoare cu nevoi de reparaţii a tehnicii din dotare;
 • Programul anual al achiziţiilor publice;
 • Contractele de furnizare/servicii atribuite în decursul anului;
 • Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • Documente privind ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen;
 • Declaraţii de avere şi declaraţii de interese;
 • Protocoale de cooperare încheiate cu autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale;
 • Informări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;
 • Informări privind activitatea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 • Comunicate de presă şi buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri privind activităţile instituţiei;
 • Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă;
 • Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică/informare preventivă;
 • Precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte supuse atenţiei mass-media;
 • Raportul anual de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

• ordine de personal pentru personalul din competenţa de numire a inspectorului şef;

•  note de constatare întocmite în urma efectuării unor acţiuni de control;

• rapoarte şi dări de seamă privind activităţile de securitate şi sănătate în muncă desfăşurate în inspectorat;

• dosarele de cercetare a evenimentelor de muncă;

• instrucţiuni şi proceduri specifice activităţii de inspecţie a muncii pe linia relaţiilor de muncă;

• dosarele personale şi date cu privire la personalul inspectoratului;

• documente de legitimare pentru personalul inspectoratului;

• date cu privire la personalul în rezervă;

• fişe de post, fişe de evaluare şi rapoarte de evaluare a personalului inspectoratului;

• documente privind pregătirea şi perfecţionarea personalului inspectoratului;

• răspunsuri la petiţii şi memorii;

• programul de achiziţii publice;

• situaţia anuală a sponsorizărilor şi donaţiilor;

• rapoarte şi informări privind situaţiile de urgenţă produse în zona de competenţă a inspectoratului;

• documente de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie;

• documente de organizare şi desfăşurare a pregătirii personalului din subunităţile de intervenţie;

• documente, planuri, protocoale şi proceduri privind gestionarea situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc din competenţa inspectoratului;

• documente de organizare şi desfăşurare a activităţii centrului operaţional judeţean;

• documente de corespondenţă cu eşalonul superior, persoane fizice şi juridice pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă;

• note de constatare întocmite în urma efectuării unor acţiuni de control;

• analize şi sinteze ale activităţii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;

• planul cu principalele activităţi ale comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;

• note de constatare întocmite în urma efectuării unor acţiuni de control;

• fişe de post, fişe de evaluare şi rapoarte de evaluare a cadrelor inspecţiei;

• documente statistice şi indicatori de evaluare a activităţilor de prevenire;

• situaţia privind evidenţa materialelor periculoase;

• proceduri de lucru pe linie de adăpostire;

• proceduri de lucru pe linie de asanare pirotehnică;

• planuri de organizare şi desfăşurare a inspecţiilor şi controalelor, precum şi materialele rezultate în urma desfăşurării acestor activităţi;

• planuri judeţene de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă;

• direcţiile de acţiune stabilite în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice domeniului de activitate;

• situaţia dinamicii statistice a activităţii de prevenire şi evenimentele ce au constituit situaţii de urgenţă, precum şi intervenţiile serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă;

• situaţia privind gradul de întocmire a Planurilor de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivel judeţean;

• documente justificative,declaraţii privind calculul, reţinerea şi virarea obligaţiilor angajatorului şi ale angajaţilor la bugetele prevăzute şi faţă de terţi;

• documente privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

• bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de inspectoratul general pentru situaţii de urgenţă;

• documente justificative privind evidenţa şi calculul costurilor privind deplasarea, detaşarea,delegarea şi mutarea;

• planuri de comunicare;

• rapoarte de monitorizare a presei centrale şi locale;

• analize lunare şi anuale cu privire la reflectarea în mass-media a activităţilor inspectoratului;

• răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

• formularea proiectelor de răspuns pe marginea articolelor apărute în mass-media.

I) Modalităţi de contestare a deciziilor instituţiei in situaţia in care persoana se consideră vătămată in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

 • Reclamaţie la conducătorul instituţiei,
  • Plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială îşi are sediul instituţia.

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Locotenent ALINA-MARIA CIOBOTARIU